กปภ.ข.10 ร่วมกับกองฝึกอบรมภูมิภาค 1 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแผนปฏิบัติการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.10 ร่วมกับกองฝึกอบรมภูมิภาค 1 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแผนปฏิบัติการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2563


กปภ.ข.10 ร่วมกับกองฝึกอบรมภูมิภาค 1 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแผนปฏิบัติการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2563

     การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแผนปฏิบัติการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับกองฝึกอบรมภูมิภาค 1 โดยนางสาวสุภมาส น้อยเสงี่ยม ผู้อำนวยการกองฝึกอบรมภูมิภาค 1 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.10

     การประชุมครั้งนี้ มีผู้อำนวยการกอง หัวหน้างานและพนักงานสังกัดสำนักงาน กปภ.ข.10 ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแผนปฏิบัติการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดขึ้นเพื่อให้การดำเนินการจัดฝึกอบรมพนักงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับแนวนโยบายการบริหารงานของ กปภ. เพื่อเพิ่มความสามารถและศักยภาพพนักงานในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน