การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ตุลาคม  2562 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล  ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ พร้อมด้วย พนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ตุลาคม  2562 ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ โดยในการประชุมครั้งนี้ผู้จัดการฯได้กล่าวเปิดประชุมพร้อมกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีหัวหน้างานคนใหม่ที่มาปฏิบัติหน้าที่และมอบของที่ระลึกให้กับหัวหน้างานที่ได้รับการแต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ กปภ.สาขาสระแก้ว พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ นอกจากนี้ผู้จัดการยังได้เน้นให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และยังได้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้แก่พนักงานในองค์กรอีกด้วย รวมถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในสังกัด  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน