รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2 ) เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.6 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2562 พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 อ.เมือง จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2 ) เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.6 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2562 พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 อ.เมือง จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562


รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2 ) เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.6 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2562 พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 อ.เมือง จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2 ) เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.6 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2562 พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 อ.เมือง จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562

          นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ2) เป็นประธานนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของ กปภ.ข.6 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 และนายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วย ฯ พร้อมผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างานในสังกัดให้การต้อนรับ

          ในการนี้ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ได้มอบนโยบายการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบริการผู้ใช้น้ำ ซึ่งให้ กปภ.สาขาในสังกัดทั้ง 22 สาขาดำเนินการรวบรวมข้อมูลในระบบของ กปภ.ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีการอัพเดทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพราะ กปภ.มีการพัฒนาฐานข้อมูลบางส่วนไปสู่แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการบริการผู้ใช้น้ำ รวมถึงถ่ายทอดนโยบายการพัฒนาระบบ SCADA (ระบบการควบคุมระยะไกล) ที่ปัจจุบัน กปภ.ใช้ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำประปา ซึ่งพัฒนาไปสู่ระบบจำหน่ายในรูปแบบโครงข่ายบริการน้ำประปาในอนาคต   พร้อมนี้ได้ถ่ายทอดนโยบายกระทรวงมหาดไทย เรื่องการบริหารจัดการน้ำ โดยขอให้ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข. 6 ทั้ง 22 สาขาเตรียมจัดทำแผนแหล่งน้ำสำรอง ระยะ 20 ปี เพื่อรองรับความต้องการของประชาชน ในการใช้น้ำประที่สะอาด ได้มาตรฐาน 

เลื่อนขึ้นข้างบน