กปภ.สาขาพะเยา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้บริการ One Stop Service ในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2563 ณ หมู่ 1 ตำบลจำป่หวาย อำเภอเมือพะเยา จังหวัดพะเยา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพะเยา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้บริการ One Stop Service ในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2563 ณ หมู่ 1 ตำบลจำป่หวาย อำเภอเมือพะเยา จังหวัดพะเยา


กปภ.สาขาพะเยา ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ให้บริการ One Stop Service ในโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2563 ณ หมู่ 1 ตำบลจำป่หวาย อำเภอเมือพะเยา จังหวัดพะเยา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา โดย นายสกลณรงค์ สาลี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2563 ณ หมู่ 1 ตำบลจำป่หวาย อำเภอเมือพะเยา จังหวัดพะเยา ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เพื่อให้บริการ One Stop Service โดยมีการรับคำร้องขอติดตั้ง, รับชำระค่าติดตั้งน้ำประปาและติดตั้งมาตรวัดน้ำประปาภายใน 1 วันแก่ประชาชนผู้ต้องการใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยาได้มอบของที่ระลึกจาก กปภ. ให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการออกหน่วยเติมใจครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับจากผู้นำชุมชนและประชาชนเป็นอย่างดี

เลื่อนขึ้นข้างบน