9 กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 3 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

9 กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 3 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


9 กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม    เขตสุขภาพที่ 3 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

      การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต   10 ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และเป็นเกียรติแสดงความยินดีกับ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 จำนวน 9 สาขาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 3    กรมอนามัย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา จ.นครสวรรค์   

     สำหรับ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 3 จากกรมอนามัย โดยอธิบดีกรมอนามัย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ในครั้งนี้ ได้แก่ กปภ.สาขาชัยนาท  นครสวรรค์  ท่าตะโก ลาดยาว พยุหะคีรี พิจิตร ตะพานหิน บางมูลนากและอุทัยธานี ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคและกรมอนามัย ตอบสนองนโยบายรัฐบาลด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ผ่านโครงการน้ำประปาดื่มได้ อีกทั้งปัจจุบันยังร่วมสร้างหลักประกันน้ำประปาสะอาดปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคผ่านโครงการ Water is Life โดย กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 ได้รับการรับรองคุณภาพน้ำประปาในโครงการ Water is Life แล้วทั้งสิ้น 17 สาขา ซึ่งในนี้มีจำนวน 4 สาขาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ด้วย ได้แก่ กปภ.สาขานครสวรรค์ พิจิตร หนองไผ่และหล่มสัก สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ กปภ.ที่ผลิตน้ำประปาคุณภาพและการบริการที่ได้มาตรฐานเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ กปภ.ต่อไป  

เลื่อนขึ้นข้างบน