กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562


กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.10 จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

      เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน นำทีมพนักงานในสังกัดซึ่งประกอบด้วย งานการเงิน งานบัญชีเจ้าหนี้และงานประมวลบัญชี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

      ทั้งนี้ นางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน กปภ.เขต 10 ได้ถ่ายทอดความรู้องค์กร "มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืน"ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ให้กับพนักงานในสังกัดทราบ รวมทั้งได้กล่าวถึงการจัดทำผลงานประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562, การจัดประเภทค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตรงกับนิยามบัญชี, การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สนญ เพื่อให้งบประมาณคงเหลือเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน