กปภ.ข.4 จัดกิจกรรมสนทนาภาษาประปา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 จัดกิจกรรมสนทนาภาษาประปา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562


กปภ.ข.4 จัดกิจกรรมสนทนาภาษาประปา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

          เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมด้วย นายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างาน จัดกิจกรรมสนทนาสนทนาภาษาประปา (Morning Talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม กปภ.ข.4 จ.สุราษฎร์ธานี โดย ผอ.กปภ.ข.4 ได้หารือเกี่ยวกับนโยบายของ กปภ. ที่เน้นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย โดยร่วมกำหนดเป้าหมายและแผนการเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำและปริมาณน้ำจำหน่าย รวมถึงแผนการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย เพื่อนำไปดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ ได้กำชับให้แต่ละสายงานเตรียมแผนรับมือล่วงหน้ากับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้สามารถป้องกันความเสียหายได้ทันท่วงที พร้อมถ่ายทอดนโยบายของผู้ว่าการ กปภ. ในการให้บริการสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาที่ได้คุณภาพอย่างทั่วถึงและเพียงพอควบคู่กับการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

เลื่อนขึ้นข้างบน