เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน 8 งานผลิต และพนักงานในสังกัดเข้าร่วมงานมหกรรม รวมพลคนรักสุขภาพ อำเภอกาญจนดิษฐ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน 8 งานผลิต และพนักงานในสังกัดเข้าร่วมงานมหกรรม รวมพลคนรักสุขภาพ อำเภอกาญจนดิษฐ์

02 ธันวาคม 2562


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน 8 งานผลิต และพนักงานในสังกัดเข้าร่วมงานมหกรรม รวมพลคนรักสุขภาพ อำเภอกาญจนดิษฐ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายให้นายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน 8 งานผลิต และพนักงานในสังกัดเข้าร่วมงานมหกรรม รวมพลคนรักสุขภาพ อำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยมีท่านว่าที่ร้อยโท สมชาย เรื่องจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นประธานในพิธ๊ ในพิธีดังกล่าว กปภ.ได้ร่วมกิจกรรมและร่วมสันับสนุนน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ.ในกิจกรรมดังหล่าวต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน