กปภ.ข.4 จัดกิจกรรมสนทนาภาษาประปา ประจำเดือนมกราคม 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 จัดกิจกรรมสนทนาภาษาประปา ประจำเดือนมกราคม 2563


กปภ.ข.4 จัดกิจกรรมสนทนาภาษาประปา ประจำเดือนมกราคม 2563

นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองและหัวหน้างานในสังกัด กปภ. เขต 4 จัดกิจกรรมสนทนาภาษาประปา (Morning Talk) ประจำเดือนมกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2563 สำหรับแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา อุปสรรคและปรับแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ได้เตรียมความพร้อมรับมือฤดูแล้งโดยเพิ่มมาตรการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อการให้บริการในฤดูแล้ง ตลอดจนเร่งการประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด (วันที่ 10 มกราคม 2563)

เลื่อนขึ้นข้างบน