งานผลิต ประชุม ติดตามความก้าวหน้า โครงการจัดการน้ำสะอาด WSP โครงการ Water is life น้ำคือชีวิตและโครงการอบรมให้ความรู้จากบริษัทไทยเจริญฉวาง ที่จะส่งมอบงานจ้างต่อไป (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

งานผลิต ประชุม ติดตามความก้าวหน้า โครงการจัดการน้ำสะอาด WSP โครงการ Water is life น้ำคือชีวิตและโครงการอบรมให้ความรู้จากบริษัทไทยเจริญฉวาง ที่จะส่งมอบงานจ้างต่อไป


งานผลิต ประชุม ติดตามความก้าวหน้า โครงการจัดการน้ำสะอาด WSP โครงการ Water is life น้ำคือชีวิตและโครงการอบรมให้ความรู้จากบริษัทไทยเจริญฉวาง ที่จะส่งมอบงานจ้างต่อไป

วันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ โดยนางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ พร้อมพนักงานงานผลิต ประชุมติดตามผลการปฎิบัติงานของงานผลิต ครั้งที่ 4/63 โดยติดตามมีรายละเอียดดังนี้
1. ติดตามโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ให้ดำเนินการตามแผนและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ของ WSP ปี 2563
2. ติดตามผลการปฏิบัติงานโครงโครงการ Water is life น้ำคือชีวิต
3.ติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการอบรมให้ความรู้จากบริษัทไทยเจริญฉวาง

เลื่อนขึ้นข้างบน