กปภ.สาขาชะอวด จัดโครงการ "มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชะอวด จัดโครงการ "มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน"


กปภ.สาขาชะอวด จัดโครงการ "มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด ภายใต้การบริหารงานโดยนายชวลิต บัวจีน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนและใช้งาน PWA Line Officialเพื่อเพิ่มช่องการติดต่อกับกปภ. เพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบค่าน้ำและชำระค่าน้ำประปา และยังได้แนะนำขั้นตอนเกี่ยวกับการขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ การรับคำร้องขอติดตั้งประปารายใหม่ อัตราค่าน้ำ ช่องทางการชำระเงิน รวมถึงตอบข้อซักถามต่างๆ ตลอดถึงให้คำแนะนำปรึกษาระบบท่อประปาภายใน การดูแลท่อภายในบ้านครัวเรือนที่อยู่อาศัย เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในการให้บริการของ กปภ. และถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ. กับผู้ใช้น้ำ และเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำรายใหม่ตาม "โครงการ มุ่ง – มั่น -  เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 1/2563 ในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

เลื่อนขึ้นข้างบน