กปภ.ข.10 จัดบรรยาย พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แก่ผู้บริหารในสังกัด กปภ.ข.10 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.10 จัดบรรยาย พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แก่ผู้บริหารในสังกัด กปภ.ข.10


กปภ.ข.10 จัดบรรยาย พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แก่ผู้บริหารในสังกัด กปภ.ข.10

        เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เป็นประธานเปิดการบรรยายหัวข้อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แก่ผู้บริหารในสังกัด กปภ.ข.10 มีนางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  ผู้อำนวยการกอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ทั้ง 26 สาขา หัวหน้างานและพนักงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและ ควบคุมคุณภาพน้ำ  

        การจัดบรรยายครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากกองตรวจสอบภูมิภาค 1 โดยนายฉัตต์ ดอกพิกุล ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภูมิภาค 1 เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำและตอบข้อซักถามในประเด็นปัญหาจากการจัดซื้อจัดจ้างด้วย   

เลื่อนขึ้นข้างบน