กปภ.เขต 10 และ กปภ.สาขาพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 10 และ กปภ.สาขาพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563


กปภ.เขต 10 และ กปภ.สาขาพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563

        เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 มอบหมายให้งานลูกค้าสัมพันธ์กองระบบจำหน่าย ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลกโดยนายธีระวัฒน์ ด้วงทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมพิธีเปิดโครงการ"ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"ประจำปี 2563 ณ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

        โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของกองทัพบกและ 5 หน่วยงานหลักได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง มีท่านโดยมี พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเปิดโครงการ ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน เนื่องจากในหลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร กองทัพบกจึงได้ดำเนินโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"ประจำปี 2563 ขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโดยจัดพิธีพร้อมกันทั่วทุกกองทัพภาค

เลื่อนขึ้นข้างบน