ผู้จัดการและตัวแทนผู้จัดการในพื้ันที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 สาขา เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนรถน้ำ ในโครงการ”ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้จัดการและตัวแทนผู้จัดการในพื้ันที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 สาขา เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนรถน้ำ ในโครงการ”ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”


ผู้จัดการและตัวแทนผู้จัดการในพื้ันที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 สาขา เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนรถน้ำ ในโครงการ”ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”

    เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คณะผู้จัดการและตัวแทนผู้จัดการในพื้ันที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 สาขา เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนรถน้ำ ในโครงการ"ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"  ณ กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา โดยนำรถบรรทุกน้ำเข้าร่วมขบวน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งจากการขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารได้มีน้ำใช้ในการดำรงชีวิตและในพื้นที่การเกษตรอย่างพอเพียง

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน