กปภ.สาขาปากพนัง เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษร์ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากพนัง เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษร์ กปภ.


กปภ.สาขาปากพนัง เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษร์ กปภ.

กปภ.สาขาปากพนัง เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

                วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้การบริหารงานโดย นางเสาวนิตย์ จงจิตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ซึ่งจัดขึ้นโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง ร่วมกับนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 มูลนิธิแสง-ไซ้กี่ เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เพื่อออกให้บริการตรวจรักษาประชาชนฟรี ณ วัดบางเข็ม ต.บางศาลา .ปากพนัง .นครศรีธรรมราช

ในการนี้ กปภ.สาขาปากพนัง ได้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน500 ขวด ไปร่วมให้บริการแก่คณะแพทย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน