กรจ. 4 จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 4/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กรจ. 4 จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 4/2563


กรจ. 4 จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นางสาวกฤติกา ธรรมสโร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานในส่วนงานต่าง ๆ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันเสนอแนวทางในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองระบบจำหน่าย รวมทั้ง ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  จึงได้เน้นย้ำการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการติดเชื้อและสร้างความตระหนักแก่พนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม

เลื่อนขึ้นข้างบน