ผช.กปภ.ข.4 ร่วมติดตาม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎรศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่เกาะสำคัญ จ.ภูเก็ต และ จ.กระบี่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผช.กปภ.ข.4 ร่วมติดตาม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎรศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่เกาะสำคัญ จ.ภูเก็ต และ จ.กระบี่


ผช.กปภ.ข.4 ร่วมติดตาม คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎรศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่เกาะสำคัญ จ.ภูเก็ต และ จ.กระบี่

     นายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.4 เป็นผู้แทน กปภ.ข.4 ร่วมติดตามคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาน้ำในพื้นที่เกาะสำคัญ การบริหารจัดการน้ำและแนวทางแก้ไข พื้นที่ จ.ภูเก็ต และ จ.กระบี่ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจต่อสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในจังหวัด ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยคณะกรรมาธิการฯ นำประเด็นปัญหาสำคัญ อาทิ 1. เรื่อง อุปโภคบริโภคที่ไม่เพียงพอทั้งบนบกและทะเล 2. เรื่อง การบำบัดน้ำเสีย และ 3. เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดจนการกัดเซาะชายฝั่ง รวมถึงข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่ เสนอคณะกรรมธิการชุดใหญ่ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อประชากร นักท่องเที่ยวและประชากรแฝง อันจะนำสู่การแก้ไขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และศาลากลางจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2563 

เลื่อนขึ้นข้างบน