กปภ.ข.9 "จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการข้อร้องเรียน" ในวันที่12-13 ธ.ค. 62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.9 "จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการข้อร้องเรียน" ในวันที่12-13 ธ.ค. 62


กปภ.ข.9 "จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการข้อร้องเรียน" ในวันที่12-13 ธ.ค. 62

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 นางสาวชมนาถ พรสมผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เป็นประธานการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการ ข้อร้องเรียน ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ เดี่ยววิไล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย เป็นกล่าวรายงาน ซึ่งการอบรมมีการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาท่าทางและบุคลิกภาพในการสื่อสารและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเตรียมพร้อมรับมือ รวมทั้งหาแนวทางการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นจากผู้ใช้น้ำกับพนักงาน กปภ.สาขาที่ปฏิบัติงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ จากงานอำนวยการ, งานจัดเก็บ และงานบริการ ซึ่งในการจัดอบรม วันที่12 ธันวาคม 2562 ได้เชิญวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เอ็นโนอะเบิลทั้ง 2 ท่าน คือ นายสถิตย์ ผลทิพย์ (ให้ความรู้เรื่องระดับและรูปแบบของการร้องเรียนและการแก้ไขป้องกันปัญหาข้อร้องเรียน) และ นายสุนัย เลาหวิวัฒน์ (ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการประเมินตนเอง ประเมินทีมงาน สถานการณ์องค์กร) และวันที่13 ธันวาคม 2562 ได้เชิญวิทยากรพิเศษ 2 ท่าน คืออาจารย์ชลธิชา รุ่งศาสตรา (ให้ความรู้เรื่องการสร้างเสน่ห์ในงานบริการ) และอาจารย์มนัสพร ภมรบุตร (ให้ความรู้เรื่องทักษะการสื่อสารเพื่อการจัดการร้องเรียนและความขัดแย้ง) ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากข้อผิดพลาดนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาการทำงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพในระดับที่ดีต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน