ผวก.กปภ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาภูเก็ต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผวก.กปภ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาภูเก็ต


ผวก.กปภ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาภูเก็ต

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมด้วย นางสาวอัจฉริยา อภัยวงค์ รองผู้ว่าการ (การเงิน) และคณะผู้บริหารจาก กปภ.ข.4 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาภูเก็ต เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำและความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ

          วันนี้ (13 มีนาคม 2563) นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4) พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.4 ผู้อำนวยการกอง ผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด กปภ.ข.4 ร่วมให้การต้อนรับ นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำ ณ กปภ.สาขาภูเก็ต โดย ผู้ว่าการฯ และคณะผู้ติดตาม ได้ร่วมรับฟังบรรยายสรุปเรื่องสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ พร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และร่วมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมยืนยันจะนำข้อมูลที่ได้รับไปเสนอผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ต่อไป เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย "ประปาใสสะอาด บริการทั่วถึง เป็นมิตรกับชุมชน"

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน