การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มกราคม 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มกราคม 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง  จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดยนางสุกัญญา จินดามณี ผจก.กปภ.สาขาหนองบัวแดง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มกราคม 2563 โดยในที่ประชุมได้มีการติดตามงานในแต่ละสายงาน สรุปปัญหาพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน โดยให้

  1. งานผลิต ให้จัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำดิบเพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง (แม่ข่าย) กปภ.สาขาหนองบัวแดง น.เกษตรสมบูรณ์ น.ภักดีชุมพล และรายงานระดับน้ำทุกวัน  พร้อมเตรียมและตรวจสอบบ่อบาดาลให้ใช้งานได้และการรายงานผลดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ปีงบประมาณ 2563 
  2. งานอำนวยการ ให้ดำเนินการตรวจสอบหนี้ค้างชำระเกินกำหนด และดำเนินการจัดประเภทผู้ใช้ให้ถูกต้อง 
  3. งานบริการ ให้ดำเนินจัดทำแผนการลดน้ำสูญเสีย การทำSTEP TESTและดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซมท่อประปาที่แตก/รั่ว อย่างเร่งด่วนเพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสีย พร้อมให้จัดทำแผนจุดเสี่ยงที่น้ำขุ่นและมีกลิ่นบ่อยๆ เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนและจัดทำแผนเพิ่มในการโบว์น้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน