กปภ.คลายข้อสงสัย ผู้ใช้น้ำจะได้คืนค่าประกันการใช้น้ำฯ รายละเท่าไร?

14 เมษายน 2563


กปภ.คลายข้อสงสัย ผู้ใช้น้ำจะได้คืนค่าประกันการใช้น้ำฯ รายละเท่าไร?

 

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) แจกแจงรายละเอียดการคืนค่าประกันการใช้น้ำประปาคิดตามขนาดมาตรวัดน้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ในแต่ละช่วงเวลาที่ผู้ใช้น้ำได้ลงนามในสัญญาใช้น้ำประปากับ กปภ. โดยมีรายละเอียดตามตารางข้างล่างนี้

ตารางแสดงค่าประกันการใช้น้ำประปาคิดตามขนาดมาตรวัดน้ำที่ได้ทำสัญญากับ กปภ.ไว้ในแต่ละช่วงเวลา

มาตรวัดน้ำ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Ø)

หน่วย: นิ้ว

ช่วงที่ 1

28 ก.พ. 2522 - 15 มี.ค.2524

ช่วงที่ 2

16 มี.ค. 2524 - 27 เม.ย. 2540

ช่วงที่ 3

28 เม.ย. 2540- 30 ก.ย. 2549

ช่วงที่ 4

1 ต.ค. 2549 - ปัจจุบัน

1/2"

100

200

400

500

3/4"

200

300

600

1,000

1"

300

600

1,500

1,500

1 1/2"

600

1,500

3,000

3,000

2"

1,200

2,000

4,000

4,000

2 1/2"

2,400

2,500

4,000

4,000

3"

4,800

5,000

10,000

10,000

4"

9,600

10,000

15,000

15,000

6"

20,000

21,000

21,000

21,000

8"

-

-

30,000

30,000

ผู้ใช้น้ำสามารถลงทะเบียนออนไลน์ขอคืนค่าประกันการใช้น้ำผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้ (1) เว็บไซต์ของ กปภ. www.pwa.co.th(2) แอปพลิเคชั่น PWA1662 และ (3) Line Official @PWAThailandตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน