กปภ.ข.6 ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.6 ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด


กปภ.ข.6 ประชุมติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563) นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย และหัวหน้างานในสังกัด ร่วมประชุมติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายประปาร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด นำโดย นางสาวเยาวเรศ เตชะวงศ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด ได้นำเสนอแผนงาน พร้อมสรุปผลการดำเนินโครงการก่อสร้างฯ ตลอดจนการนำเสนอภาพถ่ายโครงการก่อสร้างฯ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพระบบประปา เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคตจากการขยายตัวของชุมชนเมือง และเพิ่มคุณภาพการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ให้บริการของสาขาอย่างดียิ่งขึ้นต่อไป 

เลื่อนขึ้นข้างบน