การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม จัดกิจกรรม On The Job Training (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม จัดกิจกรรม On The Job Training


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม จัดกิจกรรม On The Job Training

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00น. - 17.00น. โดยนายสกล  เกลื่อนสันเทียะ หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัดงานผลิต กปภ.สาขาแม่ริม ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม (On The Job Training) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในหัวข้อเรื่อง "การใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดิบ" ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้งาน ดูแลรักษาเครื่องสูบน้ำดิบและเพื่อเป็นการทบทวนความถูกต้องของขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทำ WSP ได้ถูกต้อง ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน