กปภ.เขต 10 ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานและซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการ ITA ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 10 ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานและซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการ ITA ประจำปี 2563


กปภ.เขต 10 ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานและซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การตรวจประเมินโครงการ ITA ประจำปี 2563

   เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต  10 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ITA ปี 2562 และซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์การตรวจประเมินประจำปี 2563ของ กปภ.ข.10 มีนายวิธร มาเอียด ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  พร้อมผู้อำนวยการกอง หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด กปภ.เขต 10 ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กรค. กปภ.ข.10 

   สำหรับการดำเนินงานตามโครงการ ITA (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ กปภ หรือ Integrity & Transparency Assessment) นั้น  กปภ.ข.10 ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 และเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเกณฑ์การตรวจประเมินและให้ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานที่ดีกว่าเดิม ในปี 2563 จึงได้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในครั้งนี้ และเพื่อเตรียมรับการทำแบบประเมินโดยกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม กปภ. ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน