เช็คให้ชัวร์ก่อนเปิดเทอม กับโครงการ "Happy Schools น้ำดี...เพื่อน้อง" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

เช็คให้ชัวร์ก่อนเปิดเทอม กับโครงการ "Happy Schools น้ำดี...เพื่อน้อง"


เช็คให้ชัวร์ก่อนเปิดเทอม กับโครงการ "Happy Schools น้ำดี...เพื่อน้อง"

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรม "Happy Schools น้ำดี...เพื่อน้อง" โดย นายกิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ได้มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมโดยเห็นว่า ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)มีผลให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวัน และใส่ใจในความสะอาดมากขึ้น
          ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลและให้บริการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาและตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ประปาภายในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี โรงเรียนพุนพินพิทยาคม และโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ซึ่งสร้างความมั่นใจในคุณภาพน้ำให้แก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน

เลื่อนขึ้นข้างบน