กปภ.สาขาธัญบุรี รายงานผลการดำเนินการแก้ปัญหาน้ำประปามีสีเหลืองและมีกลิ่น พร้อมเร่งดำเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อ ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการ เพื่อให้น้ำประปาได้คุณภาพและสะอาดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธัญบุรี รายงานผลการดำเนินการแก้ปัญหาน้ำประปามีสีเหลืองและมีกลิ่น พร้อมเร่งดำเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อ ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการ เพื่อให้น้ำประปาได้คุณภาพและสะอาดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของ กปภ.


กปภ.สาขาธัญบุรี รายงานผลการดำเนินการแก้ปัญหาน้ำประปามีสีเหลืองและมีกลิ่น พร้อมเร่งดำเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อ ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการ เพื่อให้น้ำประปาได้คุณภาพและสะอาดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของ กปภ.

     กปภ.สาขาธัญบุรี ติดตามและหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำประปามีสีเหลืองและมีกลิ่น หลังพบว่าคุณภาพน้ำดิบในคลองระพีพัฒน์มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับคุณภาพน้ำดิบมีคุณภาพแย่ลง จากการตรวจสอบพบว่าค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำกว่ามาตรฐาน ส่งผลทำให้น้ำมีกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นหญ้าเน่า และทำให้น้ำเหลืองขุ่น ซึ่ง กปภ.สาขาธัญบุรี ได้รับความร่วมมือจากนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่จากกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 มาร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยดำเนินการจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารเคมี และควบคุมการปรับจ่ายสารเคมีในน้ำดิบให้เหมาะสม พร้อมทั้งเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำธัญบุรี (คลอง 13) นอกจากนี้ กปภ.สาขาธัญบุรี ยังได้ประสานงานกับกรมชลประทานให้ช่วยดำเนินการผลักดันน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำเสียออกจากแหล่งน้ำดิบเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นั้น

     กปภ.สาขาธัญบุรี ขอรายงานผลการดำเนินการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำดิบที่นำมาใช้ในการผลิตน้ำประปาว่าขณะนี้ คุณภาพของน้ำประปา ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำธัญบุรี (คลอง 13) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.63 ที่ผ่านมาพบว่าน้ำประปาที่สถานีผลิตจ่ายน้ำธัญบุรี (คลอง 13) มีคุณภาพดีขึ้นคือไม่พบกลิ่นเหม็น แต่อาจยังพบว่าน้ำประปายังคงมีสีเหลืองขุ่นและมีตะกอนที่อาจเกิดจากน้ำที่ยังคงตกค้างอยู่ภายในเส้นท่อ ในการนี้ นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัดเร่งดำเนินการระบายตะกอนในเส้นท่อครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพนักงานได้ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขในทุกจุดที่พบปัญหา เพื่อให้น้ำบริเวณปลายท่อได้คุณภาพและสะอาดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของ กปภ.

     ทั้งนี้ หากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขาธัญบุรี โทร 02-577-2505 , 02-577-2958 หรือ PWA Contact Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน