กปภ.ข.4 จัดประชุมสนทนาภาษาประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.4 จัดประชุมสนทนาภาษาประปา

17 กรกฎาคม 2563


กปภ.ข.4 จัดประชุมสนทนาภาษาประปา

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2563) นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมด้วย นายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนาภาษาประปา (Morning Talk) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมต่าง ๆ ของ กปภ.แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา อุปสรรคและแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมนี้ ได้มีการเน้นย้ำพนักงาน เรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงาน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน