กปภ.ข.4 จัดบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.4 จัดบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง

21 กรกฎาคม 2563


กปภ.ข.4 จัดบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2563) นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 มอบหมายให้ นายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เป็นประธานเปิดการบรรยาย เรื่อง ประเด็นปัญหาจากการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีผู้บริหารและพนักงานในสังกัด กปภ.ข.4 เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

การจัดบรรยายครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายฉัตต์ ดอกพิกุล ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภูมิภาค 1 สำนักตรวจสอบ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและความพร้อมของโครงการ, การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง, หลักประกันสัญญา เงินล่วงหน้าจ่าย และการบริหารสัญญาและการตรวจรับ/ส่งมอบงาน รวมถึงมีการซักตอบประเด็นปัญหาและให้คำปรึกษา ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 
เลื่อนขึ้นข้างบน