รปก.1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาอุทัยธานี ในสังกัด กปภ.เขต 10 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก.1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาอุทัยธานี ในสังกัด กปภ.เขต 10

31 กรกฎาคม 2563


รปก.1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ กปภ.สาขาอุทัยธานี ในสังกัด กปภ.เขต 10

           เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) นายหลักชัย พัฒนเจริญ และคณะผู้ติดตาม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการวางขยายเขตจำหน่ายน้ำ ในพื้นที่อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี มีนายสมเจต กาหล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด พร้อมด้วยนายปกรณ์ พิทักษ์เดชะ หัวหน้างาน 8 งานแหล่งน้ำ กองแผนและวิชาการ กปภ.ข.10 ร่วมกับทีมงานติดตามและรายงานข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ

          ทั้งนี้ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีแผนการใช้น้ำดิบเพื่อรองรับการผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำสำคัญคือ อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว เมื่อโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะรองรับการขยายตัวของชุมชนและความต้องการน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งช่วยบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งของพื้นที่ได้อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน