"Happy School น้ำดีเพื่อน้อง" กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบน้ำดี. เพื่อน้อง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

"Happy School น้ำดีเพื่อน้อง" กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบน้ำดี. เพื่อน้อง

31 กรกฎาคม 2563


"Happy School น้ำดีเพื่อน้อง" กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบน้ำดี. เพื่อน้อง

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม. 2563. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์. โดยนางอัญชลี. รัตนสุภา ผู้จัดการ. กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ มอบหมายนายพงศ์กาญจน์. วรรณาลัย หัวหน้างาน 8 งานผลิตและพนักงานในสังกัดเข้าร่วมจัดกิจกรรม
Happy School น้ำดีเพื่อน้อง. ณ โรงเรียนวัดเขาแก้ว ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี. เพื่อเป็นการตรวจวัดคุณภาพน้ำภายในสถานศึกษา และตรวจสอบท่อแตกท่อรั่วภายในสถานศึกษา เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปา ให้กับผู้ปกครองนักเรียน. ครู อาจารย์และนักเรียน ให้มีน้ำประปาที่มีคุณภาพใช้ในชีวิตประจำวัน. และเป็นการพบปะพูดคุยกับผู้ใช้น้ำในส่วนของผู้ใช้น้ำขนาด 1 นิ้วขึ้นไปซึ่งเป็นส่วนของหน่วยงานราชการด้วย. ในการนี้ได้มอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ.เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนด้วย รวมทั้งซ่อมบำรงรักษาระบบไฟฟ้าของเครื่องกรองน้ำภายในโรงอาหารของโรงเรียน กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ขอขอบคุณคณะครูนักเรียน โรงเรียนวัดเขาแก้ว ที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี. ขอบคุณมากครับ

เลื่อนขึ้นข้างบน