กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4 จัด Morning Talk ครั้งที่ 10/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4 จัด Morning Talk ครั้งที่ 10/2563


กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต 4 จัด Morning Talk ครั้งที่ 10/2563

    วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นางสาวกฤติกา ธรรมสโร  ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เพื่อรายงานความก้าวหน้าของแต่ละสายงานในไตรมาสที่ 3/2563 และติดตามผลการดำเนินงานในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของแต่ละสายงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความสามัคคี อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เลื่อนขึ้นข้างบน