กปภ.ข.4 ร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 ร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563


กปภ.ข.4 ร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563

         วันที่ 27 สิงหาคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ภายใต้การดำเนินงานของนายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จัดเปิดประชุมการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4โดยมี นางสาวกฤติกา ธรรมสโร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย เป็นประธานพร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้างานและพนักงานเข้าร่วมการประชุม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจากงานตรวจสอบภูมิภาค 1 จะเข้าดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสายงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ถึง วันที่ 8 กันยายน 2563

          ทั้งนี้ ได้รวมประกาศเจตนารมณ์​การเป็นหน่วยงานต่อต้านทุจริต​คอรัปชั่น โดยมุ่งเน้นการให้บริการประชาชนด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรให้แก่ผู้ใช้บริการ

เลื่อนขึ้นข้างบน