กปภ.ข.4 จัดประชุมซักซ้อมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการข้อร้องเรียนด้วยโปรแกรม PWA Advance Smart Service: PASS” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 จัดประชุมซักซ้อมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการข้อร้องเรียนด้วยโปรแกรม PWA Advance Smart Service: PASS”


กปภ.ข.4 จัดประชุมซักซ้อมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการข้อร้องเรียนด้วยโปรแกรม PWA Advance Smart Service: PASS”

ในวันที่ 9 กันยายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จัดประชุมซักซ้อมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการข้อร้องเรียนด้วยโปรแกรม PWA Advance Smart Service: PASS"ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อร้องเรียนของ กปภ.สาขาในสังกัดทั้ง 24 แห่ง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางจิตติมา ใสบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป และนางสาวรัชฎาภรณ์ แสงแก้ว หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 เป็นวิทยากร โดยมีนายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ญ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

สำหรับการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการรับฟังและบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้ได้มาตรฐานตามข้อตกลงการให้บริการลูกค้า (Service Level Agreement: SLA) ของ กปภ. ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้ กปภ.สาขาได้นำเสนอปัญหาอุปสรรคและความต้องการในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์การทำงานระหว่างสาขา เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่สาขาต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน