การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประชุมซักซ้อมการส่งข้อมูลประปาดีเด่น ประจำปี 2563 ยกระดับการบริการผู้ใช้น้ำที่เป็นรูปธรรม อย่างต่อเนื่อง ประชาชนผู้ใช้น้ำต้องได้รับประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาการให้บริการของ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประชุมซักซ้อมการส่งข้อมูลประปาดีเด่น ประจำปี 2563 ยกระดับการบริการผู้ใช้น้ำที่เป็นรูปธรรม อย่างต่อเนื่อง ประชาชนผู้ใช้น้ำต้องได้รับประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาการให้บริการของ กปภ.


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ประชุมซักซ้อมการส่งข้อมูลประปาดีเด่น ประจำปี 2563 ยกระดับการบริการผู้ใช้น้ำที่เป็นรูปธรรม อย่างต่อเนื่อง ประชาชนผู้ใช้น้ำต้องได้รับประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาการให้บริการของ กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มอบหมายให้นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยฯ เป็นประธานในการเปิดประชุมซักซ้อมการส่งข้อมูลประปาดีเด่น ประจำปี 2563 ในหมวดการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม จัดโดยกองเทคโนโลยีสารสนเทศ การนี้มีนางสาววนิดา แก้วมุนตรี ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมหัวหน้างานประมวลข้อมูล ได้บรรยายหลักเกณฑ์การส่งข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการประปาดีเด่น ประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการจาก กปภ.สำนักงานใหญ่ จะใช้วิธีการตรวจแบบ New Normal คือการตรวจเอกสารทางออนไลน์ ซึ่งข้อมูลต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ ที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิตน้ำประปา การลงข้อมูลในระบบบริการผู้ใช้น้ำ และอื่น ๆ  ในการนี้ กปภ.สาขาที่เข้าร่วมได้จัดเตรียมข้อมูล ในหมวดการจัดการความรู้และการสร้างนวัตกรรม มานำเสนอในที่ประชุม เพื่อให้รูปแบบการนำเสนอเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งโครงการประปาดีเด่น นั้น เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ กปภ.สาขามีการจัดกระบวนการการทำงานที่เป็นระบบ มีการยกระดับการบริการผู้ใช้น้ำที่เป็นรูปธรรม อย่างต่อเนื่อง ประชาชนผู้ใช้น้ำต้องได้รับประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาการให้บริการของ กปภ. 

เลื่อนขึ้นข้างบน