กปภ.ข.4 ร่วมกับกปภ.สาขาระนองจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานของสถานีผลิตและจ่ายน้ำหาดส้มแป้น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 ร่วมกับกปภ.สาขาระนองจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานของสถานีผลิตและจ่ายน้ำหาดส้มแป้น


กปภ.ข.4 ร่วมกับกปภ.สาขาระนองจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานของสถานีผลิตและจ่ายน้ำหาดส้มแป้น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นำโดย นายประทีป กุศลวัฒนะ ผอ.กปภ.ข.4 และนายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผจก.กปภ.สาขาระนอง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดเวทีรับฟังความเห็นจากชุมชนโดยรอบสถานีผลิตและจ่ายน้ำหาดส้มแป้น ณ อบต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจากชุมชนโดยรอบสถานีผลิตและจ่ายน้ำหาดส้มแป้น เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ การผลิต - จ่ายน้ำประปาในพื้นที่ ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและ​ กปภ.
โดยในที่ประชุมครั้งนี้ ผอ.กปภ.ข.4 ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสถานีผลิตและจ่ายน้ำหาดส้มแป้น ในภาพรวม โดยเบื้องต้นได้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนสำหรับการขุดลอกสระพักตะกอน ควบคู่กับการดำเนินการในระยะยาว​ ด้วยการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในแผนประจำปีเพื่อปรับปรุงระบบประปา​ ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) นอกจากนี้​ ยังได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงขยายสถานีผลิต​ - จ่ายน้ำหาดส้มแป้น​ ในปีงบประมาณ 2567 เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต และเน้นย้ำให้ กปภสาขาระนอง​ ดำเนินการด้านต่าง​ ๆ​ โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนโดยรอบ และพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมสำคัญของชุมชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

เลื่อนขึ้นข้างบน