การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ จัดกิจกรรมCSR โครงการใส่ใจผู้บริโภค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ จัดกิจกรรมCSR โครงการใส่ใจผู้บริโภค


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ  จัดกิจกรรมCSR  โครงการใส่ใจผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ นำโดยนางสาวจงกล เห็นประเสริฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ พร้อมด้วย นายพรสุพรรณ ใจบุญ หัวหน้างานบริการและพนักงานในสังกัดงานบริการ  โดยได้แนะนำให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำประปาภายในวัดให้ไหลสม่ำเสมอและทั่วถึง  รวมถึงออกแบบระบบท่อประปาภายในให้กับวัด เพื่อลดน้ำสูญเสียภายในวัด  ณ. วัดธรรมรังสี อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี  ตามกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าตามที่  กปภ.สาขา ริเริ่มดำเนินการเอง  สร้างความพอใจ และประทับใจ ต่อลูกค้าอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน