กปภ.ข.10 ประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์การตรวจนับสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวรแก่ กปภ.สาขาในสังกัด ประจำปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.10 ประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์การตรวจนับสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวรแก่ กปภ.สาขาในสังกัด ประจำปี 2563


กปภ.ข.10 ประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์การตรวจนับสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวรแก่ กปภ.สาขาในสังกัด ประจำปี 2563

กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 จัดประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์การตรวจนับวัสดุคงคลัง สินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวร ประจำปี 2563 แก่ กปภ.สาขาในสังกัดทั้ง 26 สาขา โดยมีนางรัตติยา  กฤชทับทอง ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป กปภ.เขต 10 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยทีมพนักงานจากงานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป ถ่ายทอดหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีหัวหน้างานและพนักงานที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจนับสินทรัพย์ของ กปภ.สาขาเข้าร่วมประชุม ระหว่าง วันที่ 22-23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

ทั้งนี้เพื่อให้การรับ-จ่ายสินทรัพย์ถาวรและวัสดุถาวรของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10  ถูกต้อง มีตัวตนตรงตามบัญชีทะเบียน และเพื่อให้การตรวจนับพัสดุเป็นไปในทิศทางเดียวกันและโปร่งใส ส่งผลให้การดำเนินงานของ กปภ.สาขาขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง 

เลื่อนขึ้นข้างบน