การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) และโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) และโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน ตุลาคม 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง  จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) และโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน ตุลาคม 2563

วันที่ 8 ตุลาคม 2563

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดยนางสุกัญญา จินดามณี ผจก.กปภ.สาขาหนองบัวแดง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ตุลาคม 2563

โดยในที่ประชุมได้มีการติดตามงานในแต่ละสายงาน สรุปปัญหาพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนี้

วาระที่ 1  งานผลิต

1.1 เฝ้าระวังดูแลตรวจสอบแหล่งน้ำดิบ และคุณภาพน้ำประปา ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ กปภ.

1.2 ให้ลงข้อมูลในระบบ Datacenter , Ois และ Pm ให้ครบเป็นปัจจุบัน

1.3 ให้ดำเนินการสูบทอยน้ำจากลำห้วยลาด ฝายตัวที่ 2 มากักเก็บที่ ( อ่างเก็บน้ำหลังอำเภอ ) เพื่อกักเก็บไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

วาระที่ 2 งานอำนวยการ

2.1 ติดตามหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปา 

วาระที่ 3 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

3.1 ตรวจสอบและดำเนินการซ่อมท่อแตก/รั่ว ให้รวดเร็ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

4.1 ให้พนักงานร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง 2  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

4.2 ให้ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 13 ต.ค. 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณ โรงสูบน้ำแรงต่ำอ่างเก็บน้ำหลังอำเภอ กปภ.สาขาหนองบัวแดง

 

เลื่อนขึ้นข้างบน