กปภ.ข.4 ต้อนรับ มท.3 ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบประปาพื้นที่ จ.กระบี่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.4 ต้อนรับ มท.3 ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบประปาพื้นที่ จ.กระบี่

02 พฤศจิกายน 2563


กปภ.ข.4 ต้อนรับ มท.3 ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบประปาพื้นที่ จ.กระบี่

นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 นายสิงหชัย อินทพิชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ผู้บริหาร ผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมกับกองแผนงานโครงการ 1 พร้อมพนักงาน ให้การต้อนรับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) และคณะ รวมถึงบรรยายสรุปเรื่องการดำเนินงานของ กปภ.สาขากระบี่ และโครงการก่อสร้างระบบประปาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ในโอกาสที่ มท.3 และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต ณ กปภ.สาขากระบี่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

โอกาสนี้ มท.3 และคณะได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของ กปภ.สาขากระบี่ และติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงขยายระบบน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พร้อมมอบนโยบายให้ กปภ. ดำเนินการเชิงรุกด้านการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและการท่องเที่ยว เนื่องจาก จ.กระบี่ ถือเป็นเมืองเศรษฐกิจและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ พร้อมเน้นย้ำเรื่องการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของ กปภ.ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและแหล่งน้ำ ให้ยึดถือความต้องการและความยินยอมของประชาชนก่อนดำเนินโครงการเป็นสำคัญ รวมถึงประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำบริโภคอย่างเพียงพอทั่วถึง

เลื่อนขึ้นข้างบน