กาประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 3/2564 ณ หน่วยบริการเชียงแสน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กาประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 3/2564 ณ หน่วยบริการเชียงแสน


กาประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สายออกโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 3/2564 ณ หน่วยบริการเชียงแสน

วันพุธ ที่18 พฤศจิกายน 2563 นายอภิศักดิ์ สวัสดิรักษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ออกหน่วยรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่ (One Stop Service) ณ.หน่วยบริการเชียงแสน เพื่อเป็นการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ ซึ่งมีระยะทางไกลจากสำนักงาน จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเป็นไปตามแผนการดำเนินการ จัดทำทุกเดือนครั้งนี้ตรงกับวันพุธ ที่18 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา9.00-12.00 น.มีผู้มาชำระค่าน้ำประปา จำนวน 26 ราย 

เลื่อนขึ้นข้างบน