การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) และโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) และโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

19 กุมภาพันธ์ 2564


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) และโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

 

19 กุมภาพันธ์ 2564

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดยนางสุกัญญา จินดามณี ผจก.กปภ.สาขาหนองบัวแดง พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)  และโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564โดยในที่ประชุมได้มีการติดตามงานในแต่ละสายงาน สรุปปัญหาพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน โดยให้

1. งานผลิต ให้เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง (แม่ข่าย) กปภ.สาขาหนองบัวแดง น.เกษตรสมบูรณ์ น.ภักดีชุมพล และรายงานระดับน้ำทุกวัน  ตรวจสอบบ่อบาดาลให้ใช้งานได้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จัดทำแผน 5ส  และจัดทำข้อมูล WSP ให้ครบทุก 11 หัวข้อ เพื่อเตรียมการตรวจประเมิน ในปี 2564 ให้ดำเนินการทำจาร์เทสต์เพื่อหาปริมาณสารเคมีที่หมาะสม และตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ละช่วงเวลาให้เหมาะสม เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ กปภ.สาขา

2. งานอำนวยการ ให้ดำเนินการตรวจสอบหนี้ค้างชำระที่เกินกำหนด ให้ตรวจสอบอ่านมิเตอร์ผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ทุก 10 วัน (แม่ข่าย) กปภ.สาขาหนองบัวแดง น.เกษตรสมบูรณ์ น.ภักดีชุมพล และดำเนินการจัดประเภทผู้ใช้ให้ถูกต้อง 

3. งานบริการ ให้ดำเนินจัดทำแผนการลดน้ำสูญเสีย การทำ STEP TESTและดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซมท่อประปาที่แตก/รั่ว อย่างเร่งด่วนเพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสีย พร้อมให้จัดทำแผนจุดเสี่ยงที่น้ำขุ่นและมีกลิ่นบ่อยๆ เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนและจัดทำแผนเพิ่มในการโบว์น้ำ 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน