ประชุมเปิดการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ ประจำปี 2564 โดยกองตรวจสอบภูมิภาค ๒ งานตรวจสอบภูมิภาค ๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประชุมเปิดการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ ประจำปี 2564 โดยกองตรวจสอบภูมิภาค ๒ งานตรวจสอบภูมิภาค ๑

23 กุมภาพันธ์ 2564


ประชุมเปิดการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ ประจำปี 2564 โดยกองตรวจสอบภูมิภาค ๒ งานตรวจสอบภูมิภาค ๑

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมการเปิดการครวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ ประจำปี 2564 โดยกองตรวจสอบภูมิภาค ๒ งานตรวจสอบภูมิภาค ๑โดยประชุมผ่านทางระบบ LINE จากการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ ตามวาระการประชุมในการเปิดการตรวจสอบ ประจำปี 2564 ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน