กรจ. กปภ.ข.10 จัดประชุมไตรมาส 2/2564 พร้อมร่วมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายวิสัยทัศน์ใหม่ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กรจ. กปภ.ข.10 จัดประชุมไตรมาส 2/2564 พร้อมร่วมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายวิสัยทัศน์ใหม่ กปภ.

25 กุมภาพันธ์ 2564


กรจ. กปภ.ข.10 จัดประชุมไตรมาส 2/2564 พร้อมร่วมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่เป้าหมายวิสัยทัศน์ใหม่ กปภ.

          กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดยนายสุธี มาลีศรี  ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ประกอบด้วย งานน้ำสูญเสีย, งานมาตรวัดน้ำ, งานแผนที่แนวท่อ (GIS) และงานลูกค้าสัมพันธ์  ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2563 พร้อมทั้งแผนและแนวทางการปฏิบัติงานของไตรมาส 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 

          ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่ายได้ติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1/2564  พร้อมทั้งถ่ายทอดแนวนโยบายการปฏิบัติงานของ รปก.1 แก่พนักงานเพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาตร์ของ กปภ.  อีกทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ใหม่ของ กปภ.ที่มุ่งเน้นการบริการและการบริหารจัดการน้ำประปา เพื่อความเป็นเลิศและยั่งยืน และกล่าวถึงพัฒนาการที่มั่นคงของ กปภ.ที่ก้าวสู่ปี 43 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 42 ปีอีกด้วย

          หลังจากสรุปการประชุมไตรมาส ผอ.กองระบบจำหน่ายได้แสดงความยินดีกับนายวุฒิชัย พินิจรุ่งเจริญ สังกัดงานมาตรวัดน้ำพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกเนื่องจากได้ย้ายกลับภูมิลำเนาไปปฏิบัติงาน ณ กปภ.สาขาสุโขทัย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน