กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.9 จัดฝึกอบรมความรู้พื้นฐานการใช้งานคลอรีน (Basic chlorine knowledge training) ให้ความรู้ให้กับ พนักงาน งานผลิต กปภ.สาขา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.9 จัดฝึกอบรมความรู้พื้นฐานการใช้งานคลอรีน (Basic chlorine knowledge training) ให้ความรู้ให้กับ พนักงาน งานผลิต กปภ.สาขา

19 มีนาคม 2564


กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.9 จัดฝึกอบรมความรู้พื้นฐานการใช้งานคลอรีน (Basic chlorine knowledge training) ให้ความรู้ให้กับ พนักงาน งานผลิต กปภ.สาขา

นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผอ.กปภ.ข.9 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานการใช้งานคลอรีน (Basic chlorine knowledge training) เพื่อให้ความรู้กับพนักงาน งานผลิตในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และ ป้องกันในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ
โดยมีวิทยากร จากบริษัท AGC Chemicals ได้แก่ นายพงษ์ปณต ศรีพิจิตต์ และ นายปัณวัจน์ ฉัตรดำรงศักดิ์ มาให้ความรู้ในหัวข้อ คุณลักษณะทั่วไปของคลอรีนเหลว, ภาชนะและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ, การป้องกัน ระงับอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน และ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งพนักงานผู้ปฏิบัติงานจะสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัยต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน