กปภ.ข.6 ร่วมประชุมโครงการ ITA ผ่านระบบ VDO Conference ประจำปีงบประมาณ 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.6 ร่วมประชุมโครงการ ITA ผ่านระบบ VDO Conference ประจำปีงบประมาณ 2564

26 มีนาคม 2564


กปภ.ข.6 ร่วมประชุมโครงการ ITA ผ่านระบบ VDO Conference ประจำปีงบประมาณ 2564

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) โดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นางสาววนิดา แก้วมุนตรี ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด กปภ.ข.6 เข้าร่วมประชุมโครงการ "ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ของ กปภ.เขต ประจำปี 2564 (ปีที่ 3) ผ่านระบบ VDO Conference โดยทางกองกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ถ่ายทอดความรู้ตามเกณฑ์ประเมินรายข้อ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบในการประเมิน ITA ของ กปภ.เขต ได้รับรู้และเข้าใจการจัดทำเอกสารเชิงประจักษ์ประกอบการตอบข้อคำถามแต่ละข้อ ทั้ง 36 ข้อ ที่ได้มุ่งพัฒนาระบบการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐในเชิงสร้างสรรค์ พร้อมนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารและการปฏิบัติงานให้เป็นเชิงระบบมากขึ้น จากนั้น ทางคณะผู้บริหาร กปภ.ข.6 หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ร่วมประชุมสรุปแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งตามกำหนดต่อไป ณ ห้องประชุมเล็ก การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564

 
เลื่อนขึ้นข้างบน