กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.10 จัดพิธีแสดงเจตจำนงขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ใหม่ กปภ. ในกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.10 จัดพิธีแสดงเจตจำนงขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ใหม่ กปภ. ในกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

30 มีนาคม 2564


กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ  กปภ.ข.10 จัดพิธีแสดงเจตจำนงขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ใหม่ กปภ. ในกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)

      เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564  กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  โดยนายอลงกรต คำมาเมือง ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ นำทีมพนักงานในสังกัดซึ่งประกอบด้วย งานบำรุงรักษา งานเทคโนโลยีควบคุมผลิต และงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1-3  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 

    ทั้งนี้  นายอลงกรต คำมาเมือง ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.เขต 10 ได้ติดตามผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2564 และได้ชี้แจงประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานในสังกัดได้รับทราบ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับใช้ในงานและเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ.  

      จากนั้น ผอ.กรค. กปภ.ข.10 เป็นประธานพิธีแสดงเจตจำนง นำหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ลงนามในพันธสัญญาและประกาศเจตจำนงขับเคลื่อน กปภ. ให้บรรลุวิสัยทัศน์ใหม่อย่างยั่งยืน     

 
เลื่อนขึ้นข้างบน