องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ กปภ. จัดพิธีลงนาม MOU การพัฒนาระบบประปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ กปภ. จัดพิธีลงนาม MOU การพัฒนาระบบประปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

03 เมษายน 2564


องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ กปภ. จัดพิธีลงนาม MOU การพัฒนาระบบประปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

นายสุรชัย เชื้อแพ่ง รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) นายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 พร้อมผู้บริหารและพนักงานในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กับ การประปาส่วนภูมิภาค ในการพัฒนาระบบประปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมมือกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนาม และนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ. ภูเก็ต) ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการพัฒนาระบบประปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมมือกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตลอดจนสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งน้ำและการประสานงาน เพื่อพัฒนาระบบประปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและสนับสนุนนโยบายประชารัฐ รวมถึงนโยบายการท่องเที่ยวของประเทศ ตลอดจนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้มีน้ำประปาที่มีคุณภาพใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต และ กปภ. จะมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างความร่วมมือกัน ในการบริหารทรัพยากรน้ำและให้บริการน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนให้มีน้ำประปาที่มีคุณภาพใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง โดย กปภ. จะสนับสนุนการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และ อบจ.ภูเก็ต จะสนับสนุนการประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านการให้บริการ การวางท่อส่งน้ำ ขยายเขตจ่ายน้ำและระบบที่เกี่ยวข้อง

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต ได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ จึงได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการพัฒนาระบบประปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขึ้น ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีสำหรับพี่น้องชาวภูเก็ตที่จะได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาด มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง รวมถึงขอขอบคุณ กปภ. ที่ให้ความร่วมมือกับ อบจ. ภูเก็ต ให้เป็นจังหวัดนำร่อง เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบประปาในพื้นที่ พร้อมทั้งยินดีเป็นผู้ประสานงานระหว่าง กปภ. กับหน่วยงานอื่น ๆ ในการดำเนินงานด้านกิจการประปา

นายสุรชัย เชื้อแพ่ง รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) รักษาการในตำแหน่ง รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) ในฐานะผู้แทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค กล่าวว่า การร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การพัฒนาระบบประปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ครั้งนี้ กปภ. ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการน้ำประปาที่สะอาดและปลอดภัย เพื่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมทั่วถึง และเพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของประชากรทั้งภาคประชาชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่เชิดหน้าชูตาในระดับสากล หากแต่ความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำนั้น จะสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนร่วมมือกันอนุรักษ์น้ำต้นทุนให้สะอาด เพื่อให้เกิดน้ำที่มีคุณภาพและนำมาผลิตเป็นน้ำประปาได้ จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยกันเป็นพลังขับเคลื่อนในการรักษาแหล่งน้ำที่เป็นหัวใจของคนภูเก็ตให้อยู่อย่างยั่งยืน พร้อมยืนยันว่า กปภ. จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ และคาดว่าการร่วมมือกันครั้งนี้จะสามารถรองรับความต้องการการใช้น้ำของชาวภูเก็ตได้ ขอขอบคุณจังหวัดภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนและยึดมั่นในหลักเดียวกัน คือ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ชาวภูเก็ต ให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอทั่วถึงและยั่งยืนต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน