ครม. ไฟเขียว “สมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์” นั่งเก้าอี้ผู้ว่าการ กปภ. คนใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ครม. ไฟเขียว “สมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์” นั่งเก้าอี้ผู้ว่าการ กปภ. คนใหม่

07 เมษายน 2564


ครม. ไฟเขียว “สมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์” นั่งเก้าอี้ผู้ว่าการ กปภ. คนใหม่

            คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คนที่ 15 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป

            นายธนาคม จงจิระ ประธานกรรมการ กปภ. เปิดเผยว่า ครม. มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการ กปภ. โดยเป็นผู้ว่าการ ลำดับที่ 15 ของ กปภ.และลำดับที่ 7 ที่มาจากระบบการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งนายสมบูรณ์จะเข้ามาสานต่อภารกิจตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งขยายเขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปาในเขตภูมิภาคเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง พร้อมขับเคลื่อน กปภ. ก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถภาพสูง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย ภายใต้วิสัยทัศน์ "มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา"

            สำหรับประวัติส่วนตัวและการศึกษานั้น นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2505 ปัจจุบันอายุ 59 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

            ผ่านการอบรมหลายหลักสูตรอาทิ หลักสูตร New Enablers for Performance (รุ่นที่ 1) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม. รุ่นที่ 18) สถาบันพระปกเกล้าหลักสูตร Director Certification Program (รุ่นที่ 234) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตรเสนาธิการทหาร (รุ่นที่ 53) วิทยาลัยเสนาธิการทหาร หลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น

            นายสมบูรณ์มีประสบการณ์ทำงานในวิชาชีพประปามากกว่า 30 ปี เริ่มเข้าทำงานตั้งแต่ปี 2529ที่กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ โดยประวัติการทำงานที่สำคัญเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของการประปานครหลวง (กปน.) ได้แก่ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 5) รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ)นอกจากนี้ มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการองค์กรและมีความเชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) ของ กปน. ล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปภ.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน