รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. อย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. อย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

15 มีนาคม 2564


รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. อย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

       เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการกปภ. เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหารระดับสูง (ครส.) ครั้งที่ 3/2564 ณ กปภ. สำนักงานใหญ่ ได้สั่งการและมอบแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. โดยกำชับให้น่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กปภ.ข. 1-10 มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ กปภ. และกปภ.เขต อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้บริการหรือประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผลการดำเนินงานของ กปภ. ได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งให้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงาน ป.ป.ช. อย่างจริงจัง และสื่อสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับรู้และเข้าใจต่อไป 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน