รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. มอบนโยบายแก่พนักงาน ย้ำให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือตามค่านิยม มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. มอบนโยบายแก่พนักงาน ย้ำให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือตามค่านิยม มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

25 กุมภาพันธ์ 2564


รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. มอบนโยบายแก่พนักงาน ย้ำให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือตามค่านิยม มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

        เมื่อวันที่ 25กุมภาพันธ์ 2564 นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการกปภ. ได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ผ่านรายการมุ่งมั่นตั้งใจสู่ความยั่งยืนของ กปภ. ตอน ก้าวขึ้นปีที่ 42...สู่วิสัยทัศน์ กปภ.

        รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. ได้กล่าวขอบคุณเพื่อนพนักงาน กปภ. ทุกคน ที่ร่วมแรง ร่วมใจ ขับเคลื่อน กปภ. ในแต่ละทศวรรษไปสู่ความเจริญก้าวหน้า กระทั่งปัจจุบัน กปภ. มีผู้ใช้น้ำทั่วประเทศกว่า 4.7 ล้านราย ที่เข้าถึงน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง จึงขอให้เพื่อนพนักงานทุกคนระลึกอยู่เสมอว่า การทำให้ลูกค้าผู้ใช้น้ำของเรามีความมั่นใจและประทับใจในการให้บริการของ กปภ. เป็นเป้าหมายสำคัญ โดยพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือตามค่านิยมขององค์กร มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เป็นหลัก รักษาจุดแข็งด้านคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง และให้ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงการเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ ปริมาณน้ำจำหน่าย และประการสำคัญที่จะต้องเร่งรัด คือ การลดน้ำสูญเสียอย่างจริงจัง เพื่อให้ กปภ. มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีค่าใช้จ่ายลดลง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานของเพื่อนพนักงาน จะส่งผลให้การดำเนินงานของ กปภ. บรรลุตามวิสัยทัศน์ "มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา"

        ทศวรรษที่ 5 (2562-2571) "กปภ. มุ่งสู่องค์กรดิจิทัล : PWA 4.0"โดยส่งเสริมและพัฒนาการทำงานแบบ PWA 4.0 ซึ่งนำระบบ IT มาเชื่อมโยงกับระบบงานภายในเพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อาทิ การติดตั้งระบบ CIS ใน กปภ.สาขา 234 แห่งทั่วประเทศ ทำให้ลูกค้าชำระค่าน้ำประปาต่างสาขาได้ รวมถึงบริการออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบค่าน้ำประปา ชำระค่าน้ำประปา ขอติดตั้งประปาใหม่ แจ้งท่อแตกรั่วและแจ้งปัญหาการใช้บริการ ฯลฯ ผ่านช่องทาง PWA Line Official Account ภายใต้ชื่อ "@pwathailand" ตลอดจนการชำระค่าน้ำประปาผ่านบัตรเครดิตและแอปพลิเคชั่นของตัวแทนพันธมิตรต่างๆ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน